DOI: https://doi.org/10.18523/1995-025x.2019.16.212-221

Шеретюк, Руслана, і Стоколос, Надія. «Pietas et Litterae» («Благочестя та Освіта»). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII — перша третина ХІХ ст.) (Рівне: О. Зень, 2018), 289 с.

Nazarii Loshtyn

Анотація


Рецензія на книгу: Шеретюк, Руслана, і Стоколос, Надія. «Pietas et Litterae» («Благочестя та Освіта»). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII — перша третина ХІХ ст.) (Рівне: О. Зень, 2018), 289 с.

Повний текст:

PDF

Посилання


Chornyi, Modest. Vybrani pratsi. Lviv, 2014.

Kiku, Veronika. «Iezuitskyi universytet u Lvovi (1758–1773), abo zakhyst “istyny zakonu”.» Sotsium. Almanakh sotsialnoi istorii 4 (2004): 101–113.

Kmet, Vasyl. «Iezuitskyi shliakhetskyi konvikt.» In Entsyklopediia Lvova, 2: 286. Lviv, 2008.

Kmet, Vasyl. «Istorychni studii u Lvivskii yezuitskii akademii (1661–1773).» Kyivska Akademiia 13 (2016): 173–203.

Kmet, Vasyl. «Lvivskyi yezuitskyi kolehium na tli kontrreformatsii u Rechi Pospolytii v XVI — pershii polovyni XVII st.» Problemy arkhivoznavstva i dzhereloznavstva. Zb. nauk. pr. do 90-richchia vid d. nar. prof.

V. Strelskoho, Ser. «Istor. arkhivnoi spravy: spohady, doslidzh., dzherela» 4 (2001): 334–353.

Kmet, Vasyl. «Lvivskyi yezuitskyi universytet (1661–1773).» In Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, I: 16–37. Lviv, 2011.

Kmet, Vasyl, and Yaroslav Prytula. «Grodzytskyi (Grodzicki) Faustyn.» In Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, I: 415. Lviv, 2011.

Kyryliuk, Anna. «Dzherela z istorii rymo-katolytskykh monastyriv Volynskoi hubernii u fondakh Derzhavnoho arkhivu Zhytomyrskoi oblasti.» Arkhivy Ukrainy 2 (307) (2017): 132–140.

Kyryliuk, Anna. «Rehuliuvannia mainovoho zabezpechennia rymo-katolytskykh monastyriv u Rosiiskii imperii (kinets XVIII — XIX st.).» Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Seriia: istorychni nauky 7 (308) (2016): 21–25.

Kyryliuk, Anna. «Skorochennia merezhi rymo-katolytskykh monastyriv u Volynskii hubernii u XIX st.: prychyny ta naslidky.» Kraieznavstvo 3/4 (2015): 135–138.

Kyryliuk, Anna. «Zhanrovyi ta tematychnyi repertuar bibliotek rymo-katolytskykh monastyriv Volynskoi hubernii (kinets XVIII — pochatok XIX st.).» Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Istorychni nauky 5 (354) (2017): 11–17.

Loshtyn, Nazarii. «Biblioteky monastyriv Lvivskoi latynskoi mytropolii XIV–XVIII st.: knyhoznavchi aspekty.» Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk, Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho, 2018.

Loshtyn, Nazarii. «Knyhy z istorii ta prava Rechi Pospolytoi u bibliotetsi yezuitskoho kolehiumu v Sambori.» Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho 48 (2017): 601–614.

Shevchenko, Tetiana. Yezuitske shkilnytstvo na ukrainskykh zemliakh ostannoi chverty XVI — seredyny XVII st. Lviv: Svichado, 2005.

Sieriakov, Serhii. «Iezuitske shkilnytstvo na ukrainskykh zemliakh Rechi Pospolytoi u druhii polovyni XVII st.» Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk, Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V.N. Karazina, 2004.

Sinkevych, Nataliia. Laudare, benedicere, praedicare: Dominikanskyi orden na Volyni v kintsi XVI-na pochatku XIX st. Kyiv: Kairos, 2009.

Stasiuk, Andrii. «Misionerska diialnist Ordenu frantsyskantsiv na Rusi ХIII — pershoi tretyny XV st.» Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk, NAN Ukrainy, Instytut Ukrainoznavstva im. I.P. Krypiakevycha, Instytut narodoznavstva, 2016.

«Tsiborovska-Rymarovych Iryna Olehivna,» Osnovni publikatsii. Accessed April 5, 2019. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/126711


Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.