DOI: https://doi.org/10.18523/1995-025x2017130146

Посольство Лазаря Барановича до Москви в 1684 р.: подарунки, прохання та інші видатки

Ievgeniia Sakal

Анотація


У статті пропонуються матеріали посольства Лазаря Барановича до Москви в 1684 році. Це перше видання документів, серед яких: три листи Барановича до царів Івана та Петра Олексійовичів, регента Софії Олексіївни, принца Василія Голіцина та їхні відповіді, кошторис видатків на посольство в Москві та список пожалуваних дарів, а також судовий матеріал про пограбування посольства на зворотньому шляху з Москви. З листів дізнаємося про книжки, які були привезені посольством до Москви, та про прохання пожертв на Чернігівську архієпископію. Матеріал є джерелом для розуміння циркуляції книг в першій половині 1680-х років, дипломатичного дарообміну та протоколу. Опосередковано матеріал вказує на клієнтальні зв’язки та пошук патронату.

Ключові слова


Лазар Баранович; Чернігівська єпархія; посольство до Москви; дипломатичний дарообмін; циркуляція книг

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baranovych, Lazar. Blahodat i istyna Iisus Khrystos, yehda ot neho Ioann Aleksiievych, znamenuiushchyi blahodat, i Petr Aleksiievych, znamenuiuschyi istynu, postavleny sut tsari nad horoiu sviatoiu, yeho vysokaho dostoinstva velykiia derzhavy pravoslavnaho tsarstviia rossiiskaho. Czernihiv, 1683.

Baranovych, Lazar. Naiasnieysza nieba y ziemie carica Panna Matka, Matka Panna Marya. Czernihiw, 1683.

Baranovych, Lazar. Vechernii plach i zautrenniaia radost. Kyiv, 1676.

Eingorn, Vitalii. Knigi kievskoi i lvovskoi pechati v Moskvie v tretiiu chetvert XVII v. Moskva: Chit. v zasedanii O-va istorii i drevnostei ros. pri Mosk. un-te 17 maya 1894 g., 1884.

Eingorn, Vitalii. Ocherki iz istorii Malorossii v XVII viekie. O snosheniiakh malorossiiskogo dukhovienstva s moskovskim pravitelstvom v tsarstvovaniie Aliekseia Mikhailovicha. Moskva: Universitetskaya tipografiya, 1899.

IRBIS-NBUV. «Lazar Baranovych». Digital library of historical and cultural heritage. Last modified January 15, 2018. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe? Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000265

Kochegarov, K. A. «Borba boiarskikh gruppirovok vokrug planov zhenitby tsaria Pietra i russko-polskiie otnosheniia v 1684–1689 gg.» In Rossiia, Polsha, Germaniia v yevropeiskoi politikie: istoricheskii opyt vzaimodieistviia i imperativy sotrudnichiestva, edited by B. V. Nosov, 45-88. Moskva: Institut slavianoviedieniia RAN, 2012.

Matushek, Olena. Propovidi Lazaria Baranovycha v dyskursi ukrainskoho Baroko. Kharkiv: Maidan, 2013.

«Pismo Yoakima, patriarkha Moskovskogo, Lazariu Baranovichu, arkhiiepiskopu Chernigovskomu, s blagodarnostiu za prislannuiu Baranovichiem knigu “Piat ran Khristovykh”, 1681, marta 18-go.» In Archiv Yugo-Zapadnoi Rossii, izdavaiemyi vriemiennoi komissiiei dlia razbora drievnikh aktov. P. 1, vol. 5: 208-209. Kiev, 1872.

Podtergera, Irina. «Pisma i poslaniia Simieona Polotskogo». Avtoriefierat dissertatsii na soiskaniie uchienoi stiepieni kandidata filologichieskikh nauk, St. Petersburg, 2000.

Polotskii, Symeon. Obied dushevnyi. Moskva: Vierchniia tipografiia, 1681.

Polotskii, Symeon. Vecheria dushevnaia. Moskva: Vierchniia tipografiia, 1683.

Rossiiskii gosudarstviennyi archiv drievnikh aktov, f. 124, op. 1, d. 4.

Shamrai, Marharyta. Marhinalii v starodrukakh kyrylychnoho shryftu 15-17 st. z fondu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Kyiv, 2005.

Tuptalo, Dymytrii. Runo oroshennoie, ili skazaniie o chudesakh chernihovskoi Ilinskoi ikony Bozhyiei Materi. Chernihiv, 1683.


Copyright (c) 2018 Ievgeniia Sakal

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.